Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Úvod

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m)[i] centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let[ii],[iii]. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen[iv]), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor)[v]. V září 1999 Greenpeace upozornilo na vysoké koncentrace dioxinů v ovzduší města Ústí nad Labem[vi], které více než 100krát překračovaly doporučení Státního zdravotního ústavu[vii]. V srpnu 2000 po úniku epichlorhydrinu upozornilo Greenpeace na rostoucí rizika úniků jedovatých látek ze zastaralých technologií Spolchemie[viii]. V roce 2003 Greenpeace znovu varovalo před důsledky případné chemické havárie a zveřejnilo výsledek analýzy sedimentu, který v Bílině u Spolchemie prokázal značnou kontaminaci rtutí[ix].

 

Tato publikace si však klade za cíl shrnout nejdůležitější fakta o procesu přípravy sanace jedné ze starých zátěží Spolchemie - kontaminace zemin rtutí v oblasti staré amalgamové elektrolýzy, kde byla rtuť užívána v množství stovek tun k elektrolytické výrobě chlóru. Zdůrazněny jsou některé nedostatky procesu, které by se mohly v rozmanitých modifikacích opakovat v případě sanací jiných kontaminovaných lokalit. V době dokončování textu vládou schválené garance týkající se sanace starých ekologických zátěží přesahují 140 miliard korun.


[i] Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.: Oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B, Příloha č.3 - Popis a grafické znázornění okolí Spolchemie a.s. se všemi prvky, které mohou závažnou havárii způsobit nebo zhoršit její následky.

[ii] Screeningová analýza těžkých kovů a organických látek v odpadních vodách a říčních sedimentech souvisejících s chemickými Ústí nad Labem, Neratovicích a Pardubicích, Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter, 1997

[iii] Tisková zpráva Greenpeace z 3. července 1998: Greenpeace apeluje na Spolchemii: Zastavte chlorovou chemii!

[iv] Soubor protokolů o laboratorních zkouškách ze státem akreditované zkušební laboratoře

[v] Tisková zpráva Greenpeace z 24. září 1999: Spolchemie vypouští do Labe zakázané DDT

[vi] Tisková zpráva Greenpeace z 22. září 1999: Bude Ústí nad Labem i nadále městem dioxinů?

[vii] Kalač P.: Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany v životním prostředí, Praha 1995

[viii] Tisková zpráva Greenpeace z 29. srpna 2003: Zrušte nebezpečnou chemii v centru města

[ix] Tisková zpráva Greenpeace z 3. října 2003: Labe Tour 2003: Vysoké koncentrace rtuti u Spolany a Spolchemie