Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Příčiny kontaminace

Významnou zátěž představuje provoz staré amalgamové elektrolýzy (dále SAE), který sloužil k výrobě plynného chlóru. V důsledku toho byl areál Spolchemie kontaminován několika stovkami tun rtuti, ale také blíže neurčeným množstvím dioxinů (zejména polychlorovaných dibenzofuranů - PCDFs). Výroba chlóru amalgamovou elektrolýzou solanky za použití grafitových elektroda je totiž podle zkušeností ze zahraničí[i],[ii] i ze Spolany Neratovice[iii] významným zdrojem dioxinů.

 

Zdokumentována byla též rozsáhlá kontaminace podzemních vod v areálu Spolchemie chlororganickými látkami pocházejícími z výrob chlórové chemie. Ačkoli se tato studie soustřeďuje zejména na problém kontaminace rtutí, je nutno poznamenat, že areál Spolchemie zahrnuje i další významné ekologické zátěže.

 

Co se kontaminace perzistentními organickými látkami (POP) týče, Spolchemie provozovala či nadále provozuje celou řadu technologií a provozů, které jsou odborníky klasifikovány jako významné zdroje POP[iv]. Spolchemie je mimo jiné zdokumentována jako významný zdroj kontaminace hexachlorbenzenem (HCB) a DDT[v]. Spolchemie byla výrobcem DDT a HCB ve značných kvantech vznikal (či vzniká) ve Spochemii jako vedlejší produkt při výrobě průmyslových chlororganických chemikálií jako jsou perchlorethylen či trichlorethylen, ale i při elektrolytické výrobě chlóru[vi].


[i] Rappe at al.: Levels, profile and pattern of PCDDs and PCDFs in samples related to the production and use of chlorine. Chemosphere, vol 23, pp. 1629-1636, 1991

[ii] Kjeller at al: Sediment, soil and water contamination by polychlorinated dibenzodnioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) from sludge from graphite electrodes used in chlorine production. Abstract from DIOXIN 91´- 11th International Symposium on Chlorinated Dioxins and Related Compounds

[iii] MŽP ČR: Sanace staré ekologické zátěže Spolana, a.s. - základní informace

[iv] Stringer R., Johnston P: Chlorine and the Environment, An Overview of the Chemical industry, Kluwer Academic Publishers, 2001

[v] Holoubek I. et al:.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, 2003

[vi] Holoubek I. et al:.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, 2003