Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Dioxiny a jejich vlastnosti

Dioxiny jsou skupinou vysoce toxických látek, které jsou nebezpečné již ve stopových koncentracích. Dioxiny jsou pravděpodobně jednou z nejtoxičtějších skupin látek. Jde o pevné substance, které jsou velmi špatně rozpustné ve vodě, lépe v tucích a v organických rozpouštědlech. Dioxiny jsou stálé vůči kyselinám i alkáliím a extremně odolné i vůči vysokým teplotám.

 

Dioxiny jsou enormně toxické při všech druzích expozice. Jsou velice rezistentní vůči přirozenému odbourávání a v životním prostředí jsou schopny bioakumulace - koncentrují se v tělech živých organizmů, zejména v jejich tukové tkáni. Dioxiny mohou způsobovat rakovinu, narušují hormonální a nervový systém. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí).

 

Vzhledem ke svým nebezpečným vlastnostem byly dioxiny zahrnuty do celosvětové dohody o zákazu persistentních organických látek (POP), která byla pod patronací Organizace OSN pro ochranu životního prostředí (UNEP) podepsána ve dnech 22. a 23. května 2001 ve Stockholmu. Úmluvu podepsala a ratifikovala i Česká republika (5. února 2002 schválena parlamentem, 26. srpna 2002 oficiálně doručeny ratifikační listiny sekretariátu úmluvy)[i].


[i] Holoubek, I. et al: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, 2003