Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Sanační technologie a projednávání sanace s veřejností

V areálu ústecké Spolchemie má být v nejbližších 10 letech odstraněna stará ekologická zátěž zeminy, která je v prostorách závodu silně kontaminována rtutí a patrně i dalšími nebezpečnými látkami. Pro odstraňování této staré ekologické zátěže ve Spolchemii byla vybrána Fondem národního majetku ČR, který dekontaminaci zároveň financuje, společnost Geosan Group.

 

Záměr předpokládá sanaci asi 387 tisíc tun materiálů (338 tisíc tun zemin a 49 tisíc tun stavebních materiálů). Za pomoci zařízení pro termickou desorpci mají být dekontaminovány materiály, ve kterých koncentrace rtuti přesahuje 70 miligramu na kilogram sušiny. Záměr vychází z rozhodnutí FNM ČR o provedení sanace na základě zpracovaných analýz rizika. Odstranění kontaminace je plánováno ve třech lokalitách: elektrolýza, deponie pražených kyzů a vodíkový plynojem. Vzhledem k rozsahu sanace se předpokládá, že bude probíhat až do roku 2015.

 

Celá dekontaminační technologie se skládá ze samotného zařízení termické desorpce (předsušička, vakuová sušička, zvlhčovač + příslušenství), výrobny provozního tepla (plynový kotel) a chemické čistírny odpadních vod. Technologie bude zahrnovat dále těžbu a dopravu materiálu, halu předúpravy (pro drcení, prosívání a separování materiálu), skladovací prostory (hala předúpravy, zásobní bunkry kontaminovaného materiálu a volná meziskládka pročištěné zeminy).

 

Po zahřátí kontaminovaného materiálu se vypařená kovová rtuť zkondenzuje (zkapalní), mechanicky se oddělí a vodní kondenzát znečištěný rtutí bude odveden do čistírny odpadních vod. Kaly z čistírny mají být ukládány na skládku odpadů. Přečištěná odpadní voda má být především využita ke zvlhčování zeminy. Pokud vlhkost zeminy přesáhne 20%, má být přebytečná odpadní voda vypouštěna do závodní kanalizace Spolchemie, z níž jsou veškeré odpadní vody chemičky odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod v Neštěmicích.

 

Materiál, který prošel termickou desorpcí, bude zvlhčen a používán na zpětné zavezení vytěžených prostor. Separovaná rtuť má být využita jako druhotná surovina, což však může být problém, neboť jen ze sanace ve Spolchemii má dojít k uvolnění stovek tun rtuti až do roku 2015. Přitom EU připravuje strategii eliminace rtuti, včetně návrhu zákazu jejího exportu mimo EU od roku 2011. Navíc se EU potýká s vysokou převahou nabídky rtuti vzhledem k postupné náhradě zastaralých amalgamových elektrolýz v chemickém průmyslu EU.