Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolchemie

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (dále jen Spolchemie) je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a organizace Greenpeace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let. Laboratorními analýzami vody a sedimentů prokázalo Greenpeace, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Dokumentace EIA

Na základě celé řady připomínek k oznámení rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR krátce po obdržení připomínek Greenpeace, že dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí musí být zpracována a zaměřena má být především na:

·        problematiku odpadů, zejména bilanci a materiály kontaminované PCDD/F;

·        problematiku ochrany vod, zejména splnění požadavků ve vyjádřeních;

·        problematiku ovzduší, zejména splnění požadavků ve vyjádřeních;

·        doplnění závěrů z využití termické desorpce na jiných lokalitách, včetně Spolany Neratovice;

·        posouzení zdravotních rizik s ohledem na pravděpodobnost znečištění ovzduší, zejména rtutí;

·        zohlednění a vypořádání všech požadavků, připomínek a podmínek uvedených v došlých vyjádřeních;

 

Nicméně zpracovatel dokumentace Jaroslav Skořepa závažnou problematiku možné kontaminace areálu látkami s dioxinovým účinkem pojednal čistě formálně tvrzením, že materiál s obsahem dioxinů přesahujícím sanační limit C MŽP ČR nebude podroben termické desorpci. Proto Greenpeace ve vyjádření z 21. listopadu 2004[i] požádalo MŽP ČR o vrácení dokumentaci EIA k přepracování.

 

V žádosti Greenpeace mimo jiné uváží, že autor dokumentace ignoroval skutečnost, že sanační limity MŽP nepočítají s tím, že by dioxiny kontaminovaná půda byla podrobena termické desorpci, která by vedla k jejich uvolnění z půdy do prostředí. V dokumentaci chyběla i informace o tom, kdo a jak průzkum na obsah dioxinů prováděl, chyběly konkrétní výsledky. Nebyla doložena míra rizika spojená s uvolňováním dioxinových látek a z dokumentace nebylo možné ani odhadnout jaké množství dioxinových látek může být v průběhu sanace uvolněno do prostředí. Nebyla stanovena ekologická a zdravotní rizika spojená s uvolňováním dioxinových látek ani doložen systém selekce materiálů s PCDD/F, které podle tvrzení dokumentace nebudou podrobeny termické desorpci, ani způsob nakládání s nimi. Nebyla stanovena ekologická a zdravotní rizika spojená s nakládáním s materiálem, který by byl dioxiny kontaminován.[i] Vyjádření Greenpeace ČR k dokumentaci EIA ze dne 21.11.2004