Projekt pro vyšší transparentnost

Krátké zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Osud skladu pesticidů v Příševsi

datum: 2006-09-28, zdroj: Strana Zelených

V Příševsi v Královéhradeckém kraji stojí budova, která po desítky let, až do roku 1994, sloužila jako rizikové pracoviště s organofosfáty a sklad pesticidů. Pozemkový fond ČR objekt v roce 2000 prodal a nový vlastník začal pískovcové zdivo skladu rozebírat. Na místě proběhlo šetření, které vedl okresní hygienik a poté Státní rostlinolékařská správa. V září roku 2000 zaslal okresní hygienik Okresnímu státnímu zastupitelství v Jičíně upozornění na nebezpečné složiště chemických látek a možné ohrožení zdraví obyvatelstva. V upozornění se uváděla přítomnost chlorovaných uhlovodíků, sloučenin rtuti, pesticidů a dalších látek, které poškozují lidské zdraví. Uvádělo se rovněž, že přípravky jsou v objektu nezajištěny, vyskytují se v pytlích od hnojiv a jsou rozsypané po zemi.

Záležitostí se zabývala policie, která v listopadu téhož roku případ odložila se zdůvodněním, že sklad je prázdný a zabezpečený proti vniknutí cizích osob, řádně uzamčený a zajištěný proti vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek. V roce 2001 se však opět změnil vlastník a ten začal provádět stavební úpravy, při nichž byla odstraněna čelní zeď zamořeného skladu a vybourána okna, takže sklad je volně odvětráván do okolí.

Stavební úřad MěÚ Kopidlno v roce 2005 zkolaudoval obytnou část objektu a v tomtéž roce bylo zahájeno řízení o odstranění stavby – kontaminované hospodářské části. Toto řízení bylo několikrát přerušeno, ale bourání přitom pokračovalo. Posudky, které se v průběhu řízení objevovaly, však už byly jiné než ty z roku 2000. Přitom skutečnost, že objekt stojí na místě, kde léta byly uloženy nebezpečné látky, že půda a zdivo jsou kontaminované vysoce jedovatými látkami, se nijak nezměnila.

Strana zelených na Jičínsku podává v této souvislosti podnět České inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
Strana zelených uvádí tento případ jako jeden regionální problém, který však není ojedinělý. Dlouhá léta vedené, komplikované, mnohokrát přerušované projednávání, při němž úřad (v tomto případě stavební), sice vede řízení, ale nemůže mu být utajeno, že mezitím majitel s kontaminovaným zdivem manipuluje a ohrožuje tak životní prostředí, není také ničím výjimečné. Jednání, které vede k zametání podobných problémů „pod koberec“, je pro Stranu zelených nepřijatelné. Strana zelených stojí na straně občanů, kteří mají právo po úřadu požadovat účinná opatření na ochranu životního prostředí.

Stanislav Penc, člen Strany zelených v Královéhradeckém kraji, k tomu říká: „I přesto, že zákony na ochranu životního prostředí a zdraví občanů jsou v naší zemi dobré, je stále jasnější, že dokud nebude vymáhána konkrétní odpovědnost zodpovědných úředníků, stav se bude jenom zhoršovat. Příkladem je laxnost k likvidaci starých ekologických zátěží s odkazem, že nejsou peníze.“

zpět