Projekt pro vyšší transparentnost

Případy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Spolana

Spolana je podnik chlorové chemie ležící na břehu Labe na okraji města Neratovice asi 20 km severozápadně od Prahy.

Dioxinové kachny

V listopadu 2002 zveřejnilo Greenpeace nález vysoké koncentrace dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) v půdě, slepičím vejci a kachních tkáních z obce Libiš, která leží v bezprostředním sousedství Spolany[i]. Z porovnání výsledků analýz s platnými limity EU vyplývá, že hodnoty PCDD/F zjištěné v Libiši tyto normy řádově přesahují. Množství dioxinů přesáhlo limit platný v EU až téměř patnáctkrát a pracovní limit stanovený Hlavním hygienikem ČR zhruba šestkrát[ii]. Vzhledem k doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) hodnotit možné zdravotní riziko souhrnně pro látky s dioxinovým účinkem, jsou velice znepokojivé současně prokázané vysoké koncentrace PCB s dioxinovým účinkem.

 

Organizace Greenpeace výsledky analýz okamžitě předala postiženým chovatelům a doporučilo jim kontaminované maso a vejce rozhodně nekonzumovat. Výsledky analýz také okamžitě obdržela Spolana, hlavní hygienik, ministerstvo životního prostředí a česká inspekce životního prostředí, neboť zjištěné skutečnosti byly nepochybně vážným důvodem pro provedení dalšího podrobnější průzkumu v okolí Spolany a k přijetí opatření k ochraně zdraví lidí.

Analýzy Greenpeace vyvolaly značný rozruch nejen v okolí Spolany, ale i ve státní správě a ve vedení chemičky. Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít přislíbil okamžité vyslání expertů z národní referenční laboratoře a ministerstvo životní prostředí zřídilo expertní komisi, která měla zhodnotit všechny dosavadní výsledky měření ve Spolaně a okolí.

 

Výsledky práce expertní skupiny zveřejnilo MŽP ČR 27. března 2003 v tiskové zprávě se zavádějícím titulkem "Dosavadní výsledky měření v okolí Spolany neprokázaly výrazné znečištění"[i]. Přitom samotná zpráva rozhodně k takto jednoznačným závěrů nedospěla. Konstatuje například, že "celková suma 7 kongenerů PCB překročila limit vyhlášky č. 13/1994 v případě všech hodnocených sedimentů"[ii].

 

K prezentaci výsledků ze strany MŽP ČR se kritické vyjadřily ve společné tiskové zprávě organizace Arnika a Greenpeace. Uvádí se v ní, že „koncentrace dioxinů v půdách a v sedimentech v okolí Spolany jsou jednoznačně vyšší než hodnoty naměřené v jiných místech ČR. Výsledky z okolí Spolany přesahují nejen tzv. pozaďovou koncentraci, ale i průměrné hodnoty zjištěné ve zlínské či berounské průmyslové aglomeraci. Také v okolí cementárny v Mokré je množství dioxinů v půdě o jeden až dva řády nižší. V případě sedimentů jsou všechny koncentrace z okolí Spolany vyšší než hodnoty zjištěné na tzv. pozaďové lokalitě v Košeticích, na Zlínsku či Berounsku.,“ konstatoval RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika[iii].

 

Vedení Spolany obvinilo ústy svého mluvčího ze zamoření samotné obyvatele, kteří používají automobily, kouří cigarety a možná prý i spálili část zaplaveného nábytku[iv]. Spolana však nevysvětlila, proč v jiných českých obcích, kde se také kouří a jezdí auty je v půdě dioxinů 30x méně.

 

Posléze i Státní veterinární správa ČR provedla odběry vzorků slepičích vajec a ryb v okolí Spolany a na základě výsledků analýz všechny prohlásila za nepoživatelé vzhledem k nadlimitním koncentracím rtuti, DDT a hexachlorbenzenu.[i] Tisková zpráva MŽP ČR z 27.3.2003: Dosavadní výsledky měření v okolí Spolany neprokázaly výrazné znečištění

[ii] Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002, Tocoen report, Brno 2003

[iii] Společná tisková zpráva Greenpeace a Arniky 28. března 2003: Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty

[iv] TV Nova: Nové důkazy proti Spolaně, Na vlastní oči, 19.11.2002[i] Tisková zpráva Greenpeace z 29.11.2002: Greenpeace u Spolany nalezlo potraviny zamořené PCB a dioxiny

[ii] Dopis Hlavního hygienika ČR MUDr. Jiřího Vytlačila řediteli Státní veterinární správy MVDr. Antonínu Kozákovi ze dne 11.6.1999.