Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Greenpeace považuje spalování zamořených odpadů ze Spolany za riskantní

datum: 2005-01-12, kategorie: Spolana

Ekologická organizace Greenpeace je znepokojena záměrem firmy SITA Bohemia převážet značné množství toxicky zamořených odpadů ze sanace dioxinů ve Spolaně do stovky kilometrů vzdálené spalovny odpadů v Ostravě a tyto nebezpečné odpady spalovat. Greenpeace své připomínky a žádost o vrácení projektu k přepracování k předalo Ministerstvu životního prostředí ČR už počátkem listopadu 2004 a dnes tento požadavek opakovalo přímo během veřejného projednávání v Neratovicích.

Firmě SITA Bohemia byla bez výběrového řízení v roce 2002 přidělena několikamiliardová zakázka právě proto, že údajně jako jediná měla zajistit likvidaci zamoření pomocí nespalovacích technologií. Experti OSN již dříve prokázali, že podobných technologií je ve světe k dispozice několik. Nyní se však ukazuje, že SITA chce vozit až stovky tun odpadů k pálení do Ostravy. Navíc dokumentace vlivu na životní prostředí neobsahuje informace o celé řadě potenciálně velmi podstatných vlivů na životní prostředí, a tím i na zdraví lidí,“ řekl odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky Miroslav Šuta.

Greenpeace ve svých připomínkách uvádí, že v dokumentaci chybí posouzení variant, neboť podle dostupného hodnocení OSN existuje celá řada komerčně dostupných destrukčních technologií, které se mohou podstatně lišit svou účinnosti hodnocenou podle tzv. destruction efficiency (DE). Dokumentace EIA neobsahuje ani žádné informace o možných rozdílných zdravotních a ekologických rizicích vyvolaných použitím jiných technologií.

Kromě možných rozdílných vlivů na prostředí Greenpeace žádá posoudit i možnou rozdílnou cenu použití různých technologií a z toho plynoucí možnost podstatné úspory veřejných finančních prostředků v řádech až stovek milionů korun. Greenpeace kritizuje také stanovení benevolentních limitů obsahu toxických látek ve „vyčištěných“ zeminách a v odpadních vodách vypouštěných do Labe. Doporučuje, aby pro zvolenou technologii BCD byl stanoven minimálně stejný přísný limit pro vypouštění odpadních vod z čištění spalin u spaloven odpadů.

Dále Greenpeace od doplnění dokumentace o:
· informace o předpokládaném obsahu POPs ve všech odpadech, jejichž likvidaci provozovatel předpokládá v jiných zařízeních (např.  odpadních olejů, kalů, pryže a plastů)
· dopracování alternativního postupu nakládání s těmito odpady  (nespalovací technologií)
· informace o monitoring úniků POPs během spalování či jiném zneškodnění těchto odpadů (účinnost destrukce POPs)
· informace monitoringu vod z hlediska obsahu POPs (zajištění plnění limitu znečištění)
· upřesnění komu a k jakému způsobu odstranění budou předávány odpady obsahující POPs určené „k předání oprávněné osobě“. Z této formulace není možné ohodnotit potenciální zdravotní nebo ekologická rizika z něj vyplývající.

Greenpeace vede kampaň za odstranění zamoření areálu Spolany dioxiny, rtutí a dalšími toxickými látkami od jara 2001. Ačkoli dioxinové zamoření ve Spolaně patří k nejvážnějším na světě a výrobní provozy se nacházejí v záplavové zóně na břehu Labe, podnik odmítal po desítky let zamořené budovy dekontaminovat. Během povodní v roce 2002 ze Spolany uniklo několik tisíc tun dalších chemických látek, včetně rakovinotvorných ethylendichloridu (EDC) a monomeru vinylchloridu (VCM), které vznikají jako meziprodukt při výrobě PVC.

zpět