Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Greenpeace varuje před rtutí a dioxiny ve Spolchemii a žádá posoudit vliv sanací na životní prostředí

datum: 2004-10-14, kategorie: Spolchemie

Ekologická organizace Greenpeace žádá zpracování dokumentace zdravotních a ekologických dopadů plánované sanace zamoření Spolchemie a její projednání s veřejností. Areál chemičky je kontaminován více než 350 tunami rtuti, které zamořily půdu během výroby chlóru tzv. amalgamovou elektrolýzou s grafitovými elektrodami. [1] Právě tato technologie je podle zkušeností ze zahraničí i ze Spolany Neratovice významným zdrojem dioxinů. Greenpeace se proto s požadavkem posouzení vlivů plánované sanace na zdraví lidí a životní prostředí obrátilo na primátora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče a ministra životního prostředí Libora Ambrozka.

„Zamoření rtutí ve Spolchemii je tak obrovské, že pouhé její odpařování z odkryté plochy o rozměrech 27x27 metrů by několikanásobně zvýšilo koncentrace rtuti v ovzduší, a to po dobu 10 let plánované sanace. Možnost kontaminace dioxiny je v téměř 80 stránkovém oznámení o záměru zmíněna jen ve dvou odstavcích, aniž by bylo uvedeno kolik dioxinových látek se ve Spolchemii nachází a jak budou likvidovány“, uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro toxické látky, a dodal: „Zamořená Spolchemie leží v srdci stotisícového města a Greenpeace považuje za nepřijatelné, aby sanace v chemičce byly zahájeny bez bezpečného plánu na likvidaci dioxinů a zejména bez projednání celého záměru s veřejností.“

Vznik dioxinů při výrobě chlóru amalgamovou elektrolýzou s grafitovými elektrodami je znám minimálně od roku 1991, kdy na něj upozornili švédští experti. [2] [3] Pozdější studie prokázaly i zvýšenou koncentraci dioxinů v krvi pracovníků z výroby chlóru, a to i dlouhou dobu po změně rizikového zaměstnání. V roce 1998 už americká vládní agentura pro životní prostředí (U.S. EPA) zařadila výrobu chlóru mezi významné zdroje dioxinů. [4]

Greenpeace v České republice na nebezpečí kontaminace dioxiny spojené s touto technologií upozornilo již v prosinci 2001, a to při veřejném projednávání sanace staré amalgámové elektrolýzy ve Spolaně Neratovice. [5] Ministerstvo životní prostředí následně proces posuzování vlivů na životní prostředí pozastavilo a vyžádalo si doplnění podkladů.

„Greenpeace proto považuje za nevěrohodné tvrzení, že možnost kontaminace dioxiny prý nebyla v době průzkumných prací ve Spolchemii známa, ačkoli jde sanaci stejného zamoření jako ve Spolaně. Každopádně dnes už známa je, a proto žádáme provedení doprůzkumu, úpravu projektu sanace, zpracování řádné dokumentace vlivu na životní prostředí a její projednání s ústeckou veřejností,“ konstatoval Šuta.

Na ekologická a zdravotní rizika vyplývající z nebezpečných provozů chlórové chemie v centru Ústí nad Labem upozorňuje Greenpeace systematicky již od poloviny 90. let . V letech 1997-9 odběry a chemickými analýzami vzorků prokázalo zamořování řeky Bíliny ze Spolchemie extrémně nebezpečné chemikálie jako DDT či hexachlorbenzen. [6] V září 1999 Greenpeace upozornilo na značně vysoké koncentrace velmi toxických dioxinů v ovzduší Ústí nad Labem, které 110 krát překračovaly hladinu doporučovanou Státním zdravotním ústavem. [7] V srpnu 2003 pak Greenpeace varovalo před možnými katastrofálními důsledky případné chemické havárie. [8] V říjnu 2003 zveřejnilo Greenpeace výsledek laboratorní analýzy sedimentu z řeky Bíliny u Spolchemie, který prokázal obrovské zamoření rtutí.[9]


Poznámky pro editory:

[1] Aquatest: Spolchemie  a.s. - sanace zemin kontaminovaných rtutí, oznámení

[2] Rappe at al.: Levels, profile and pattern of PCDDs and PCDFs in samples related to the production and use of chlorine. Chemosphere, vol 23, pp. 1629-1636, 1991

[3] Kjeller at al: Sediment, soil and water contamination by polychlorinated dibenzodnioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) from sludge from graphite electrodes used in chlorine production. Abstract from DIOXIN 91´- 11th International Symposium on Chlorinated Dioxins and Related Compounds

[4] U.S. EPA: The inventory of sources of dioxin in the United States, 1998

[5] Žádost o vrácení dokumentace EIA “Stavba - Sanace staré amalgamové elektrolýzy” ve Spolaně Neratovice k dopracování, dopis Greenpeace z 20.12.2001

[6] Tiskové zprávy Greenpeace
http://www.greenpeace.cz/release/98/980703.htm
http://www.greenpeace.cz/release/99/990924.htm
http://www.greenpeace.cz/release/99/991018.htm

[7] Tisková zpráva Greenpeace http://www.greenpeace.cz/release/99/990922.htm

[8] Tisková zpráva Greenpeace „Greenpeace varovali v Ústí před hrozbou havárie ve Spolchemii“ z 20. 8.2003: http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=144197

[9] Tisková zpráva Greenpeace http://www.greenpeace.cz/media/zpravy.shtml?x=148301

zpět