Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Výsledky anket „Ropák roku 2002“ a „Zelená perla roku 2002“

datum: 2003-04-25, kategorie: Spolana

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného). Celkem 103 členů nezávislé Komise ze 125 rozhodlo o vítězi 11. ročníku ankety „ROPÁK ROKU“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutím či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 8. ročníku ankety „ZELENÁ PERLA ROKU“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd. Titul Ropák roku 2002 získal Ing. Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice – Středočeský kraj (274 bodů)

Titul Ropák roku 2002 získal

 

1) Ing. Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice – Středočeský kraj (274 bodů)

-          za hlavní zodpovědnost při únicích toxických látek ze Spolany při srpnových povodních i mimo ně,

-          za nedostatečné protipovodňové zabezpečení objektů a pozemků zamořených rtutí a dioxiny ve Spolaně,

-          za systematické odmítání převzetí odpovědnosti za vzniklé škody a za neochotu odškodnit občany postižené úniky chlóru, dioxinů a dalších toxických látek ze Spolany během povodní,

-          za neposkytování informací souvisejících s kontaminací Spolany a jejího okolí veřejnosti, respektive za pozdní a neúplné informování o únicích chemických látek v průběhu opakovaných chlorových havárií a v době po zaplavení Spolany srpnovou povodní,

-          za bagatelizování zdravotních a ekologických rizik vyvolávaných starými ekologickými zátěžemi (nebyly dosud ani dostatečně zmapovány), průmyslovými haváriemi a povodněmi ve Spolaně,

-          za hlavní zodpovědnost a osobní angažovanost při urychleném spouštění nejnebezpečnějších technologií chlorové chemie (po odstávce způsobené výbuchem a povodněmi) bez dokončené bezpečnostní zprávy Spolany a jejího projednání s veřejností,

-          za ignorování výzev ke zjištění znečištění Spolany toxickými látkami, jako jsou polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany či polychlorované bifenyly, přičemž donedávna odmítal i souvislost znečištění těmito látkami s výrobou chloru, a tedy i PVC,

-          za osobní angažovanost na přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany bez výběrového řízení, což nyní šetří policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Zelenou perlu roku 2002 získal

 

1) Miroslav Bindr, zemědělský podnikatel z Jemnic a nájemce pozemků u Rajchéřova (187 b.)

„Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk.“

z článku Hranice mezi ptákem a člověkem (Respekt č. 49, 2. 12. 2002)

 

V anketě Ropák roku 2002 se na dalších dvou místech umístili:

 

2) Ing. Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů (ČSSD) – MS kraj, ČR (252 bodů)

-          za zodpovědnost při prosazování dálnice D47 na Ostravsku bez veřejné kontroly vypsáním veřejné soutěže na její výstavbu, bez vyhodnocení dopravní potřebnosti vzhledem k blízkosti rychleji a levněji modernizované rychlostní silnice R48, vedoucí na Český Těšín a dále do Polska, a bez vyhodnocení ekologických vlivů, což je v rozporu například s cíli Dopravní politiky ČR a Státní politiky životního prostředí, které zdůrazňují podporu environmentálně šetrných způsobů dopravy a modernizaci existujících dopravních sítí před novými stavbami; přitom vynaložené finance by mohly být rozumněji spotřebovány na rozvoj malého a středního podnikání a vytváření pracovních příležitostí v kraji,

-          za snahu o zrušení dosavadního zákazu plavby člunů a skútrů se spalovacími motory na přehradách, který platil od roku 1976 (zejména na Slapech a Orlíku), když podle zákona o vodách mělo ministerstvo vydat ve spolupráci s MŽP a MZe vyhlášku o regulaci této plavby, přitom důrazně prosazoval její úplné povolení přes odpor řady organizací a navzdory rozhodnutí vlády, takže těsně před vydáním vyhlášky se do ní dostala nedostatečná formulace,

-          za návrh zrušit Ministerstvo životního prostředí jako škodlivý a nepotřebný resort zdůvodněný tím, že v březnu 2002 podle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k vybudování dvou vodních děl na Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu ve dvou chráněných krajinných oblastech, protože byl prokázán jejich negativní vliv na poslední český úsek Labe s přirozeným vodním tokem a s řadou mokřadů evropského významu, kde žije mnoho zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

3) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana a zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD) – Ústecký kraj (225 bodů)

-          za trvalé prosazování výstavby dvou vodních stupňů v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce, kterou dojde ke zničení cenných lužních ekosystémů a k nevratnému ovlivnění příbřežních rostlin a živočichů včetně chráněných, jako je například bobr evropský,

-          za prosazování urychlené výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přírodní park Východní Krušné hory bez ohledu na to, zda splňuje ekologické zákony a zda Ředitelství silnic a dálnice ČR jako investor předkládá všechny potřebné doklady do správních řízení, které se kvůli tomu zpomalují,

-          za návrh zrušit Ministerstvo životního prostředí z důvodu, že v březnu 2002 dle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko k vybudování dvou vodních děl na dolním Labi v Malém Březně a v Prostředím Žlebu ve dvou chráněných krajinných oblastech, protože byl prokázán jejich negativní vliv na poslední český úsek Labe s přirozeným vodním tokem a s řadou mokřadů evropského významu, kde žije několik zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

V anketě Zelená perla roku 2002 jsou na dalších dvou místech tyto výroky

 

2) Pavel Švarc, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu, a. s. Praha a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice (176 bodů)

V podstatě jsme nachlorovali Labe... S nadsázkou se dá říci, že jsme něco učinili i pro hygienu.“

(vysvětlení účinků 80 tun chlóru, který unikl do Labe při zatopení Spolany, a. s. Neratovice v srpnu 2002)

z článku Obsluha neměla povolení k přečerpání chlóru (Právo, 26. 8. 2002)

 

3) Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (141 bodů)

„Neznám žádný případ ani u nás doma ani v zahraničí, že by se krajina poškodila tím, že přes ni prochází dálnice.”

(obhajoba výstavby dálnic, zejména dálnice D3 Praha – České Budějovice)

z filmového dokumentu Hra o krajinu (Česká televize – ČT2, 16. 1. 2002)

 

Výsledky obou anket byly zveřejněny na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin a na večerním soirée v brněnském divadle Husa na provázku. Ankety finančně podpořila Nadace Partnerství Brno.

 

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 25. 4. 2003:

 

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák roku 2002:

 

4) Miroslav Bindr, zemědělský podnikatel z Jemnic a nájemce pozemků u Rajchéřova – JČ kraj (187 bodů)

-          za nezákonné rozorání 65 hektarů luk v ochranném pásmu přírodní rezervace Hadí vrch u Rajchéřova s biotopy nejméně 18 zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s vyčíslenou škodou na životním prostředí 51 milionů Kč.

5) Ing. Ivan Žlábek, ředitel Národního parku Šumava a vedoucí CHKO Šumava – JČ kraj (185 bodů)

-          za diskreditaci a ostudu parku v mezinárodním měřítku a zpochybnění jeho smyslu, za poškození šumavské přírody a za její žalostný stav, za nedodržování zákonů při vydávaných rozhodnutí, neboť:

a)    podle názoru mise expertů Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) nemůže být park za současného stavu zařazen do kategorie II – národní parky, neboť je zejména nepochopitelná jeho zonace (velké množství malých území), došlo k porušení zásady bezzásahovosti v prvních zónách, byly vytvořeny holoseče, poškozovaly se ekosystémy těžkou lesní mechanizací a podobně,

b)    docházelo k tolerování ilegálního kácení dřeva v místech, kde vůbec nebylo povoleno, ke krádežím dřeva, byly špatně vedené záznamy o vytěženém dřevu a utajovány informace o těžbě,

c)    podle zjištění ČIŽP došlo opět k porušování zákona o ochraně přírody a krajiny řadou rozhodnutí.

6) Ing. Ivana Jirásková, náměstkyně ministra životního prostředí – StČ kraj, MS kraj, ČR (128 bodů)

-           za neodpovědné doporučení udělit několikamiliardovou veřejnou zakázku na sanaci Spolany, a. s., Neratovice bez výběrového řízení, což nyní prošetřuje policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,

-           za osobní angažovanost ve prospěch velkokapacitních spaloven odpadů při přípravě plánu odpadového hospodářství (POH) České republiky a za angažovanost proti účinným opatřením určeným k minimalizaci vzniku odpadů,

-           za netransparentní prosazování zapojení firem prosazujících do POH ČR antiekologické zájmy,

-           za souhlasné stanovisko pro stavbu nové cementárny ve Štramberku blízko Národní přírodní památky Šipka se 114 podmínkami, čímž dojde k likvidaci velmi kvalitního ložiska vysokoprocentních vápenců u nás a přestože současná kapacita všech cementáren u nás je využívána jen asi z jedné třetiny, takže není reálné, že stavba bude vůbec postavena.

7) RNDr. Petr Duchoň, primátor města Brna (ODS) – JM kraj (49 bodů)

-           za prosazování rozšíření lyžařské sjezdovky s umělým zasněžováním ve Wilsonově lese v centru Brna, kvůli čemuž by došlo k vykácení asi 560 kusů stromů a ke zvýšení hlučnosti z provozu lanovky a z aut,

-           za prosazování průmyslové zóny Černovická terasa na místě kolonie kriticky ohroženého sysla,

-           za prosazení nejvyššího poplatku za sběr komunálního odpadu u nás ve výši 500 Kč na osobu za rok v Brně, bez jakékoliv motivace obyvatelstva odpad třídit.

8-9) RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města Jablonec nad Nisou – LB kraj (46 bodů)

-         za výraznou podporu a propagaci uspořádání Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěže ENDURO 2002 na Jablonecku a Liberecku navzdory obavám ochránců přírody, přičemž organizátoři soutěže nakonec závod nezvládli, neboť v šesti lokalitách došlo k porušení schválených tratí, takže ČIŽP musela udělit pokutu více než 200.000 korun.

8-9) Mgr. Michael Pondělíček, vedoucí CHKO Český kras – StČ kraj (46 bodů)

-          za zastupování investora v řízení o povolení těžby písku v lokalitě Viničky na Nymbursku, přičemž pro něho zpracoval odborný posudek, kterým vysvětloval likvidaci tohoto významného krajinného prvku a ohrožení chráněných druhů rostlin jako společensky přijatelný dopad této těžby, což nese znaky střetu zájmu mezi státní ochranou přírody a soukromými těžařskými zájmy.

10) Tomáš Paducha, starosta města Pece pod Sněžkou – KH kraj (42 bodů)

-          za prosazování výstavby nové lanovky z Pece pod Sněžkou přes Růžohorky a Růžovou horu až na Sněžku společně s výstavbou nového lyžařského areálu mezi městem a Růžohorkami, přestože by šlo o silný negativní zásah do středoevropsky unikátního křehkého ekosystému tundry na území národního parku a v jádrové zóně biosférické rezervace UNESCO a k rizikovému vykácení asi osmi hektarů lesa.

11) Jaroslav Vítek, ředitel ekologické sekce Fondu národní majetku ČR – ČR (34 bodů)

-           za přidělení několikamiliardové veřejné zakázky na sanaci Spolany, a. s. Neratovice bez výběrového řízení a za záměrné a opakované nepravdivé informování veřejnosti o důvodech přidělení uvedené zakázky,

-           za zatajování informací o starých ekologických zátěžích v rozporu se zákonem o právu na poskytnutí informací.

12) Ing. Milan Hejduk, starosta města Turnova – LB kraj (30 bodů)

-          za prosazování výstavby rychlostní silnice R35 v trase Turnov – Jičín i přes protesty veřejnosti a řady obcí, přičemž rozdělí CHKO Český ráj, takže bude pro obce žijící z turistického ruchu znamenat úbytek příjmů; přitom existuje alternativa v podobě silnice přes střední Čechy (Mnichovo Hradiště, Kněžmost a Sobotku).


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla roku 2002:

4)       Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS (123 bodů): „Každý kousek půdy, má-li svého vlastníka, je chráněn před devastací stejně tak, jako je chráněn před nesmyslným požadavkem na uchovávání v „původním přírodním stavu“.“- z článku Přírodu ochrání trh (Lidové noviny, 9. 2. 2002)

5)       Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS (108 bodů): „V tom je má výzva ekologům i všem upřímným ochráncům přírody: Skloňte se před neosobními silami trhu, respektujte abstraktní pravidlo úcty k vlastnickým právům. Nebudete možná tolik vidět v médiích a nebudete si připadat jako hrdinové, bojující proti zlořádům světa. Ale porozumíte tomu, jak se věci mají, a to už samo o sobě stojí za to.“- z článku Přírodu ochrání trh (Lidové noviny, 9. 2. 2002)

6)       Miroslav Beneš, místopředseda ODS a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (92 bodů): „Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, zazněla zde z úst ministra pro životní prostředí pana Miloše Kužvarta jeho vyjádření a já si myslím, že je úplně zbytečné se jimi nějak zásadněji zabývat. Je přece známo, že jeho bratr nástroj životního prostředí používá pro to, aby likvidoval rozvoj v této zemi. Je přece známo, že pseudoochrana životního prostředí se stala nástrojem zabránění všemu.“ (příspěvek k diskusi k návrhu zákona o ochraně ovzduší a o integrované prevenci) - ze sněmovního tisku č. 1300 na www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/050schuz/s050017.htm (PS PČR, 50. schůze, 9. 5. 2002)

7)       Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny P ČR a předseda ODS (90 bodů): „Všude jinde čili všude tam, kde jsou soukromovlastnická práva vymezena a respektována a kde funguje cenový systém, je životní prostředí chráněno neviditelnou rukou trhu daleko lépe, než by to dokázala viditelná ruka jakéhokoli státu, zákona nebo mezinárodní úmluvy.“ - z článku Přírodu ochrání trh (Lidové noviny, 9. 2. 2002)

8)       Ondřej Huml, konzultant pro životní prostředí motocyklové soutěže Šestidenní Enduro 2002 (89 bodů): „Jinak budeme ale krajinu využívat podobně jako kdokoli jindy, třeba jako myslivci. Lesy jsou stejně určeny k tomu, aby se dříve nebo později vykácely. Jen pokrytec by nám mohl zakazovat činnost, která sice způsobí hluk a mírně naruší louky a les, ale jejich základních funkcí se nedotkne.“ - z článku Ochránci přírody protestují proti šestidenní (Mladá fronta DNES, 26. 2. 2002)

9)       Václav Obluk, zpracovatel ekologického posudku na stavbu obchodního centra Arkády Pankrác v Praze (81 b.): „Lidé, žijící v okolí obchodního centra Arkády, sice ucítí zápach z automobilů, ale zápach je subjektivní pocit, který vnímá každý jinak. Pocity nezhoršují zdravotní stav domorodců. Zákonný limit pro hluk je sice na Pankráci překračován již dnes, ale není to o mnoho. Není ani tak podstatné, co lidé slyší ve dne, to je pod prahem vnímání, důležitý pro domorodce je především hluk v noci, aby se mohli vyspat.“ - z veřejného projednávání vlivů centra Arkády Pankrác na ŽP - Kongresové centrum v Praze, 10. 10. 2002

10)   Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů (ČSSD) (78 bodů): „Já říkám už velmi dlouho, že ministerstvo životního prostředí je vcelku zbytečný orgán. Myslím, že jsme všichni již dávno zezelenali. Myslím, že místo tohoto ministerstva by nám stačil úřad podobný Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, který by dohlížel na porušování předpisů a případně tato porušení postihoval.“ - z článku Schling: Zrušte Kužvartovo ministerstvo (Mladá fronta DNES, 7. 3. 2002)

11)   Pavel Tošovský, zástupce hejtmana Ústeckého kraje (75 bodů): „Jsem přesvědčen, že každý člověk, jenž má rád přírodu, se těší na okamžik, kdy těsně za Ústím bude moci zařadit pátý rychlostní stupeň a dojede za pár desítek minut až do hlavního města.“ (k výstavbě dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem - Drážďany) - z článku Zdržování dálnice je zločin (Blesk 29. 10. 2002)

12)   Petr Laušman, ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR (73 bodů): „Každé údolí se začne fotit a dává se do kalendářů, až když tam někdo postaví pěkný most.“ (obhajoba dálnice D3 Praha – České Budějovice a výstavby jejího mostu přes dolní Posázaví) - z filmového dokumentu Hra o krajinu (Česká televize – ČT2, 16. 1. 2002)

13)   Jindra Hudcová, starostka obce Libiš (45 bodů): „Byla to naše obživa. Občas sice něco bouchlo, někdy se tu nedalo dýchat, ale měla jsem se snad odstěhovat?... To víte, že mě štvali! Ale třeba za ty nemoci si mohli hlavně lidé sami.“ (stoický názor k vlivům Spolany, a. s. Neratovice od její dlouholeté zaměstnankyně a nyní starostky obce, na které se chemička nalézá) - z článku Vepřoknedlodioxin (Týden, 26. 8. 2002)

14)   Tomáš Jirsa, starosta města Hluboké nad Vltavou (43 bodů): „Nechápu problémy, když příroda je při golfu lépe využitá... Kromě trávy tam nic není, je to jako kdyby si někdo odpaloval míčky na zahradě.“ - z článku Golf na Hluboké vadí ekologům (Mladá fronta DNES, 7. 5. 2002)

15)   Václav Beroušek, vedoucí inspektor ČIŽP pro střední Čechy a Prahu (27 bodů): „Kdyby dioxiny kontaminovaly vodu v Labi, tak by asi byla kontaminovaná.“ - z článku Polabí hrozí ekologická katastrofa (Mladá fronta DNES, 15. 8. 2002)

16)   Václav Heřman, starosta města Vodňany (20 bodů): „Temelín je větrný mlýn. A proti tomu se těžko fouká.“ (reakce na vysoké ceny elektřiny v Jihočeském kraji) - z článku Ceny elektřiny neklesnou (Mladá fronta DNES, 23. 12. 2002)

17)   Libor Krajíček, projektant firmy T-plan, s. r.o. Praha (20 bodů): „Pro míru závažnosti narušení krajinného rázu (z hlediska člověka) je rovněž podstatné, jak velké množství pozorovatelů bude případný negativní vjem pociťovat. Hodnocení míry narušení krajinného rázu tedy souvisí i s rozsahem pobytu a návštěvnosti v dané lokalitě.“ - z Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí výstavby propojovacího vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf, listopad 2002

18)   Tomáš Zikmund, tiskový mluvčí firmy Unipetrol, a. s. Praha (15 bodů): „I pokud by byly některé z rizikových objektů zaplaveny a toxické látky by se dostaly do vody, ta by se stejně postupně vsákla do země ještě v areálu Spolany.“ (stanovisko k nebezpečnosti ekologické havárie na Labi od přicházející povodně) - z článku Záplava ohrožuje nádrže s jedy (Lidové noviny, 15. 8. 2002)

zpět