Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Lídři většiny stran nebyli schopni odpovědět, jak řešit ekologické problémy Spolchemie

datum: 2006-05-30, kategorie: Spolchemie

Sdružení Arnika oslovilo (1) lídry sedmi politických stran (2) v Ústeckém kraji s konkrétními otázkami týkajícími se vlivu Spolchemie na životní prostředí. Kandidáti jednotlivých stran do Parlamentu měli odpovědět, jak by zabránili současným velkým únikům rtuti z chemické továrny, co by udělali se starými ekologickými zátěžemi a jaký je jejich postoj k Evropské chemické politice (REACH) (3). Během desetidenního termínu nabídli konkrétní řešení pouze Nezávislí demokraté a Strana zelených. Ostatní kandidáti odpovídali v obecné rovině politických proklamací. Lídři největších stran ODS a ČSSD se k daným otázkám nevyjádřili vůbec.

„Velice nás překvapilo, že kandidáti dvou největších politických stran Jiří Paroubek za ČSSD a Petr Gandalovič za ODS, nebyli schopni v daném termínu na naše otázky vůbec odpovědět. Ostatní zástupci politických stran odpovídali spíše v obecné rovině a jediné dvě strany, které dodaly opravdu konkrétní odpovědi byla Strana zelených a Nezávislí demokraté,“ zrekapituloval výsledek ankety Kamil Repeš, vedoucí pobočky Arniky v Děčíně.

Podmínky pro všechny kandidáty byly stejné. Na odpověď měl každý kandidát deset dnů. Dotazy se týkaly Ústeckého kraje a především Spolchemie a její činnosti. Zajímalo nás například jaké konkrétní kroky by kandidáti podnikli pro vyloučení rtuti z výroby chlóru v České republice a k jakému datu. „Pokud mohu hovořit za námi sledovaný podnik -Spolchemie - je tato technologická změna plánována na období 2010 - 2015. My budeme prosazovat zavedení této technologie dříve a to do roku 2010,“ odpověděl Přemysl Rabas ze Strany zelených.

„Budu se jako poslanec snažit prosadit takové předpisy, které by umožnily k výrobě chlóru používat spíše membránovou metodu. To především proto, že je nejméně energeticky náročná a zároveň citlivá k životnímu prostředí,“ sdělil Martin Fraško ze strany Nezávislých demokratů. Membránová elektrolýza rtuť nepoužívá.

Za likvidaci starých ekologických zátěží by podle Nezávislých demokratů měl platit ten, kdo je způsobil, ať to byl v minulosti stát a jím provozované závody či v dnešní době podnikatelé z různých odvětvích průmyslu. „Stát má vůči regionu severozápadních Čech velký dluh. Po desetiletí byl tento kraj dodavatelem energie a surovin a centrem průmyslu. Stát by měl nyní za tuto službu dát region do pořádku,“ napsal Fraško. Starým ekologickým zátěžím se ve své odpovědi věnuje i Strana zelených, která se nejspíše zaměří na revizi rozhodnutí orgánů státní správy.

Řešení problematiky používání, evidence a eliminace nebezpečných chemických látek v průmyslu mnozí kandidáti spatřují v nové chemické politice REACH. S jeho podporou je to v jejich odpovědích už dost rozdílné. Zatímco Strana zelených považuje REACH za klíčový pro úspěšný zápas s chemickým průmyslem, tak kandidát za Nezávislé demokraty se domnívá, že tento program je nastaven na české poměry příliš tvrdě. Komunisté se vyslovili na podporu REACHE s konstatováním, že tento legislativní proces není ještě v Evropském parlamentu uzavřen. Poslanec Evropského parlamentu Miroslav Ransdorf REACH opakovaně ostře kritizoval a opakoval argumenty průmyslu proti jeho zavedení.

"REACH je z hlediska ochrany životního prostředí, ale hlavně z hlediska ochrany zdraví spotřebitelů a dostupnosti informací o nebezpečných látkách ve výrobcích klíčový," řekl předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Přílohy:

(1) Dopis sdružení Arnika adresovaný lídrům politických stran v Ústeckém kraji

V Děčíně, 15.5. 2006
Vážený pane………,

v souvislosti s blížícími se volbami bychom Vás rádi jako lídra kandidátky politické strany upozornili na jeden z ožehavých problémů životního prostředí v Ústeckém kraji a v souvislosti s ním Vám také položili několik otázek. Odpovědi na ně hodláme zveřejnit a pomoci tak voličům při rozhodování o tom, kterou z politických stran volit.

Jak jste jistě zaznamenal/-a, v Ústí nad Labem je pár set metrů od centra města jedna z největších chemických výrob v České republice - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, zkráceně nazývaný Spolchemie. Její případná havárie se vždy dotkne samotného středu Ústí nad Labem, což ukázal velký požár ve výrobě epoxidových pryskyřic v listopadu 2002. Opakované snahy o vymístění chemičky mimo město zatím ztroskotaly, a proto je určitě na místě se ptát, zda je tato továrna dostatečně zabezpečena proti případným únikům alespoň těch nejvíce nebezpečných látek, s nimiž nakládá anebo vznikají jako nechtěné vedlejší produkty. Jedná se především o rtuť, kterou Spolchemie používá při výrobě chlóru, a dále pak o hexachlorbenzen, který vzniká jako vedlejší produkt a ročně ho 500 tun končí v odpadech. A nakonec jde také o to, zda je dostatečně zajištěno sledování úniků dalších nebezpečných látek z rozšiřovaných výrob chemičky.

Za rtuť, kterou Spolchemie používá k výrobě chlóru, existuje náhrada v podobě změny technologie. Podnik chce náhradu technologie uskutečnit co nejpozději to půjde, přestože to znamená ročně více jak 100 kg rtuti vypuštěné do ovzduší či v odpadních vodách a 2 tuny rtuti v odpadech. Namísto investice do moderní výroby chlóru bez použití rtuti Spolchemie rozšiřuje jiné výroby. Evropská komise připravila dokument Strategie řešení problémů se rtutí v Evropské Unii („EU Mercury Strategy“). V tomto dokumentu bylo zveřejněno, že největším spotřebitelem rtuti v Evropské Unii je právě chlórový průmysl s amalgámovou elektrolýzou.

Poté, co jsme se pokusili vylíčit alespoň základní problémy, dovolte abychom Vám položili pár základních otázek směřujících k programu Vaší politické strany:

Jak se hodláte zasadit o vyloučení rtuti z výroby chlóru na území České republiky a k jakému datu je plánujete?

Bude Vaše strana podnikat nějaké konkrétní kroky ke snižování produkce tzv. perzistentních organických látek na úrovni České republiky, tedy konkrétně také hexachlorobenzenu ve Spolchemii?

Jak se hodláte zasadit o vyřešení starých ekologických zátěží ve Spolchemii a jejím okolí (Klíšský potok, řeka Bílina, skládka Všebořice, skládka Chabařovice)?

Podporuje Vaše strana zavedení přísnější chemické politiky na úrovni EU i v České republice (zkráceně nazývané REACH)? Souhlasí s náhradou nebezpečných látek méně nebezpečnými a s povinností výrobců informovat o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích? Pozn.: Zavedení této politiky úzce souvisí s některými problematickými látkami, které vyrábí i Spolchemie.

Pokud byste měl/-a nějaké doplňující otázky, můžete se obrátit na níže uvedený kontakt.

Za ekologické sdružení Arnika - program Toxické látky a odpady a pobočku Děčín

Mgr. Hana Kuncová a Kamil Repeš

Kontakty: Arnika – program Toxické látky a odpady, Mgr. Hana Kuncová, e-mail: hana.kuncova@arnika.org, tel./fax.: 222 781 471 Arnika - Děčín, Kamil Repeš, e-mail: kamil.repes@arnika.org, tel./fax: 412 510 650

(2) Přehled oslovených politických stran v Ústeckém kraji

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - Jiří Paroubek
KDU-ČSL - Jiří Kubínek
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - Josef Šenfeld
Nezávislý demokraté - Martin Fraško
Nová Unie Svobody - Jaroslava Stejskalová
Občanská demokratická strana (ODS) - Petr Gandalovič
Strana Zelených - Přemysl Rabas

(3) REACH - Zkratka slov Registrace, Evaluace, Autorizace Chemikálií.

Tento návrh si klade za cíl zavést nový systém regulace pohybu chemikálií. Jeho podstatou je:

A - Registrace zhruba 30 000 chemických látek, které se v současnosti objevují na evropské trhu v množství více než 1 tuna.
B - Evaluace (zhodnocení) použití těchto chemikálií a dalších látek, u kterých existuje vážné podezření, že mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
C - Autorizace (osvědčení) látek, označených za vysoce rizikové. V praxi by to znamenalo, že u těchto rizikových chemikálií by podniky musely žádat o autorizaci k povolení jejich užití při výrobě produktů.

Návrh legislativní úpravy REACH vychází z principu předběžné opatrnosti. V souvislosti s chemickými látkami to znamená, že předtím, než bude možné chemickou látku bez omezení vyrábět a používat, je nezbytné mít dostatečné informace o její bezpečnosti. REACH má nahradit současný systém, kdy dochází k používání desítek tisíc látek, o kterých existuje jen minimum informací.

Více informací na: http://www.arnika.org/reach/

(4) Odpovědi dotázaných lídrů politických stran si lze přečíst zde

zpět