Projekt pro vyšší transparentnost

Tiskové zprávy

projekt vznikl ve spolupráci s GREENPEACE s podporou nadace OSF

Synthesia musí přestat otravovat Labe nebezpečnými chemikáliemi!

datum: 2005-01-14, kategorie: Ostatní

Ekologická organizace Greenpeace je znepokojena tím, že pardubický podnik Synthesia stále otravuje řeku Labe množstvím vysoce nebezpečných chemikálií. Greenpeace je ve vysokých koncentracích prokázalo laboratorní analýzou vody vtékající do Labe ze Synthesie. [1] Mnoho nebezpečných chlororganických látek Greenpeace nalezlo v množstvích, která přesahují oficiální limit pro sanaci zamoření a představuje ohrožení životního prostředí a zdraví člověka. [2] Greenpeace touto kontrolou zjišťovalo, zda Synthesia zlepšila špatnou situaci prokázanou během odběrů prováděných v srpnu 2003 v rámci LABE TOUR.

„Greenpeace bohužel zjistilo, že Synthesia v poslední době situaci příliš nezlepšila. Analýzy prokazují vysoké koncentrace toxických látek. V některých parametrech je stávající zamoření dokonce podstatně horší než to, které Greenpeace nalezlo u Synthesie v srpnu 2003. Přímo katastrofální je situace u tetrachlorethylenu, jehož koncentrace 12-krát přesáhla limit MŽP ČR pro sanaci zamoření. Velice znepokojující jsou ale i koncentrace rakovinotvorného benzenu a jedovatých chlorbenzenů unikajících ze Synthesie“, varoval konzultant Greenpeace pro toxické látky Miroslav Šuta.

Zamořování Labe toxickými látkami způsobené Syntesií potvrzují také šetření státních orgánů. V loňském roce Česká inspekce životní prostředí dokonce Synthesii udělila za ohrožování Labe milionovou pokutu. „Výše pokuty je proti obratu směšně malá a situaci nevyřeší. Je nutné co nejdříve vyčistit obrovské zamořené laguny pod Synthésií a působit na podnik, aby hledal udržitelné výroby a technologie, které nebudou ohrožovat zdraví lidí ani život v Labi,“ uvedl Šuta.

Řada nebezpečných chemikálií vyráběných nebo vypouštěných Syntesií do životního prostředí patří mezi karcinogeny nebo reprotoxické látky (ohrožují rozmnožování). Tyto kategorie chemikálií byly stanoveny jako prioritní pro další přezkoumání jejich vlastností v rámci plánované reformy chemické politiky Evropské unie (REACH - registrace, evaluace a autorizace chemických látek). U mnohých dalších látek, ale nejsou zatím jejich účinky na přírodu a zdraví člověka prozkoumány. Greenpeace usiluje o to, aby v rámci REACH bylo povoleno vyrábět a používat jen látky, jejichž účinky na zdraví a přírodu budou řádně prozkoumány. Dalším požadavkem Greenpeace je, aby REACH neumožňoval výrobu a prodej nebezpečných chemikálií, za které již existuje bezpečnější náhrada. Tomu se však brání firmy vydělávající na nebezpečných chemikáliích a český Svaz chemického průmyslu bohužel v odporu proti návrhu systému REACH patří mezi ty nejaktivnější.

Poznámky pro editory:

[1] Analýzu vzorků vody odebraných Greenpeace na vtoku odpadních vod Synthesie do Labe provedla zkušební laboratoř firmy ECOCHEM a.s.akreditovaná ČIA č. 1163

[2] Metodický pokyn MŽP ČR č.6/1996 zavádí 3 druhy limitů:

Kriterium A - odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. Překročení kriterií A se posuzuje jako znečištění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek

Kritérium B - hodnota, jejíž překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Překročení vyžaduje zjistit zdroj znečištění a příčiny, podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či monitoringu.

Kritérium C – jeho překročení představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.

Internet:
http://www.greenpeace.cz/labetour03
http://www.greenpeace.cz/chemicalreaction.shtml

zpět